Företaget skall i produkt- och materialval, val av arbetsmetoder, transportsätt, förbrukningsartiklar m. m. iaktta största möjliga miljöhänsyn. Detta efterlevs genom iakttagande av nedanstående:

Produktsortiment

Endast produkter som material- och tillverkningsmässigt uppfyller senaste miljökrav skall ingå i vårt produktsortiment. Vi kontrollerar att våra leverantörer av produkter och material innehar nödvändiga miljö- och kvalitetscertifikat.

Egna arbetsmetoder, utrustning och material

Inköp av utrustning och val av arbetsmetoder och material görs med största möjliga miljöhänsyn med avseende på återvinningsmöjligheter, energiförbrukning, ergonomi, störningsrisker samt förorenings- och hälsorisker.

Transporter

Val av transportmetod/-företag skall ske utifrån miljöaspekter beträffande energiförbrukning, drivmedelskvalitet, miljökontroll av fordonsutrustning och trafiksäkerhet.

Förpackningar

Förpackningsmaterial och typ av förpackning väljs med utgångspunkt från att materialet skall vara nedbrytbart eller giftfritt vid förbränning och att förpackningen är återanvänd eller kan återanvändas eller återvinnas. Medilink AB är medlem i REPA-registret.

Övrigt

Vid val av förbrukningsmaterial, rengöringsmaterial och -metoder m. m. i eller i anslutning till verksamheten skall de mest miljövänliga alternativen prioriteras.
Medilink AB är medlem i El-kretsen och Batteriregistret.

Upprättat 1998-04-30
Senast reviderat 2020-07-01
Nils-Erik Söderström
VD